IMPORTANT NOTICE: This Policies originally written in turkish language. Please feel free to contact shedledapp@gmail.com for the versions for your own language.

Üyelik Sözleşmesi

I. Taraflar

 1. www.shedled.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Beştepe Mah. Nergiz Sk. No:7/27 Yenimahalle/Ankara adresinde mukim VKN: (Bundan sonra “Shedled” olarak anılacaktır).
 2. www.shedled.com internet sitesine üye olan kullanıcı (bundan sonra “üye” olarak anılacaktır.)

II. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Shedled tarafından belirlenecek şartlarda üyeliğini gerçekleştirecek ve giriş şifresine sahip olacak Üye tarafından, Shedled’ın içerik sağlayıcısı ve tüm haklarının sahibi olduğu www.shedled.com alan adlı web sitesinin, bu alan adına bağlı alt alan adlı sitelerin ve bu siteye ait tüm uygulamaların, sitede yer alan bilgilerin, metinlerin, verilerin, eser vasfını haiz olan ya da olmayan herhangi bir fikir ve sanat ürünü, görsel, işitsel ve/veya görsel-işitsel öğelerin, linklerin, bağlantıların, sunulan hizmetin ve her türlü içeriğin kullanım koşullarını ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirlemektir.

III. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 1. Üye, Shedled’a üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin doğru olduğunu, Shedled’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen, derhal ve defaten tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 2. Üye, Shedled’a üye olurken kendisinin belirleyeceği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Shedled’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Shedled’ın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
 3. Üye, Shedled’a ait bulunan internet sitesini ve/veya uygulamaları kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
 4. Üye, Shedled’a ait bulunan internet sitesini ve/veya uygulamaları hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde bulunamaz.
 5. Shedled içerisinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Shedled ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Shedled’ın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
 6. Shedled, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Shedled hizmetinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden tarafımızdan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul,beyan ve taahhüt etmiştir.
 7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
 8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle hukuki ve cezai olarak şahsen sorumlu olup, Shedled’ın bu ihlaller sebebiyle hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Shedled’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 9. Shedled her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkına haizdir. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda Shedled’ın hukuki ve cezai sorumluluğu olmayacaktır.
 10. Shedled’a ait bulunan işbu internet sitesi ve uygulamaların yazılım ve tasarımı mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili mevzuat tarafından korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
 11. Shedled tarafından web sitesi ve/veya uygulamaların iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
 12. Shedled, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gerekliliklere uygun hareket etmek veya Shedled’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ve Shedled’ın haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
 13. Shedled, virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde gerekli tedbirleri almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Shedled’a ait bulunan internet sitesi ve/veya uygulamalara girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
 14. Shedled, internet sitesinin ve/veya uygulamaların içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya internet sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
 15. Shedled, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
 16. Shedled, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

IV. Delil Sözleşmesi

Üye, Shedled’ın her türlü dijital kayıtları dahil defter ve kayıtları ve İnternet Sitesi’nin kayıt ve verilerinin, veri tabanında yer alan her türlü bilginin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi bağlamında geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

V. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Shedled tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Shedled üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

VI. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

 1. İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında, uygulanmasında ve Üye ile Shedled arasında çıkabilecek ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır.
 2. Sözleşme’nin uygulanmasından ve/veya Shedled tarafından Üye’ye verilecek hizmetin kullanımından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

VII. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.