IMPORTANT NOTICE: This Policies originally written in turkish language. Please feel free to contact shedledapp@gmail.com for the versions for your own language.

Gizlilik Politikası

Shedled internet sitesi ve Shedled mobil uygulamasına ziyaretçi ve/veya kullanıcı olarak ziyaretlerinizde kişisel verilerinizin korunmasına önem verdiğimizi, bu anlamda yasal düzenlemelere uygun adımlar attığımızı ve önlemler aldığımızı bildiririz.

Shedled olarak, internet sitemizi ziyaret etmek suretiyle ya da diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunması için gerekli önlemleri almakta olup, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi ve çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusundaki kural ve politikalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek amacı ile işbu Gizlilik Politikasını hazırlamış bulunmaktayız.

Kişisel verileriniz ve gizli bilgileriniz bu politikada belirlenen amaç ve kapsamlar dışında 3. kişilerle paylaşılmaz ve 3. kişilere aktarılmaz.

Yasal Dayanak

Kişisel verilerin korunması, 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuatta düzenlenmiştir. Ayrıca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda da kişisel verilerin korunması için bir takım cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Bu kapsamda Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu incelendiğinde "kişisel veri" tanımının kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade ettiği görülmektedir.

Shedled gizliliğin korunması için gereken tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkelere uygun olmak üzere; kişisel verileri, işbu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar çerçevesinde aşağıda sayılan ilkelere uygun olarak işlemektedir:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Bilgilerin Toplanması

Sizden edindiğimiz bilgiler tarafımızca saklanmaktadır. Sizden aşağıda belirteceğimiz bilgileri elde etmekte ve saklamaktayız:

Hesap Kayıt Bilgileri

Bu bilgiler, Shedled internet sitesi ve mobil uygulamasına kaydolmak ve kullanabilmek için sağladığınız ve tarafımızca toplanan bilgilerdir.

Bunlar e-posta adresiniz, doğum tarihiniz, posta kodu ve ülke bilgileriniz, ödeme yöntemleriniz ve buna benzer bilgilerdir. Vereceğiniz bu bilgiler Shedled hesabınızı oluşturmak için gereklidir. Hesabınızı daha kişisel bir hale getirmek için bazı ek kişisel veriler de paylaşabilirsiniz.

Shedled Kullanım Bilgileri

Bu bilgiler, Shedled hizmetini kullandığınızda sizinle ilgili kişisel bilgileri içeren bilgilerdir. Bunlar; Shedled planınızla ilgili bilgiler, Shedled uygulamasında oluşturduğunuz randevu bilgileri, Shedled aracılığıyla gönderdiğiniz ve aldığınız mesajlar ile Shedled müşteri hizmetleri ekibiyle yaptığınız görüşmeler dahil olmak üzere kullanıcı bilgileri, URL bilgileri, tanımlama bilgisi verileri, IP adresiniz, Shedled hizmetine erişmek veya bağlanmak için kullandığınız cihaz türleri, benzersiz cihaz kimlikleri, cihaz öznitelikleri, ağ bağlantısı türü (örn. WiFi, 3G, LTE, Bluetooth) ve sağlayıcı, ağ ve cihaz performansı, tarayıcı türü, dil, dijital haklar yönetimi, işletim sistemi ve Shedled uygulama sürümünü içerebilen teknik veriler ve Shedled hizmetini sağlama amacıyla kullanılacak mobil sensörlerdir.

Ödeme Bilgileri

Shedled hizmetinden yararlanmak için deneme hesabı veya ücretli hesabımızdan herhangi birini satın alırsanız bu tür kişisel verileri toplamak amacıyla aldığımız bilgilerdir. Bu bilgiler; ad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, kredi veya banka kartınızın türü ve işlem geçmişinizdir.

Pazarlama Bilgileri

Bu bilgiler, Shedled hizmetinin sizinle kuracağı pazarlama iletişimi dahilinde göndereceği e-postalarda kullanacağı bilgilerdir.

Bilgilerin Kullanılması

Kişisel bilgilerinizi bizimle paylaşmanız, size bazı fırsatlar sunabilmemize olanak tanır. Bilgilerinizi paylaşmanız, size Shedled hizmetini gerektiği şekilde sunabilmemize, ayrıca site ve uygulamamızı geliştirmek için pazar araştırmaları gerçekleştirmemize, müşterilerimize daha duyarlı hizmet vermemize yardımcı olacaktır. Bizimle paylaştığınız veya sizden topladığımız bilgileri;

 • Sizinle ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili ve ürün ve hizmetlerimiz kapsamında iletişim kurmak (anlık mesaj, elektronik posta, sair çevrimiçi ve çevrimdışı mesaj kanalları) tercihleriniz doğrultusunda size seçenekler sunmak, müşteri memnuniyet anketleri yapmak ve bu anketleri size ulaştırmak, teknik altyapı problemleri ile karşılaşmanız halinde sizlere teknik destek vermek, izlediğiniz ürünler ile ilgili güncel gelişmeleri ve ürün önerilerini sizle paylaşmak;
 • Kullanıcı tecrübesini analiz ederek ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek, içerik ve ürün çeşitliliğini arttırmak;
 • Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili teknik ve hukuki tedbirleri almak;
 • Coğrafi konumunuzu belirleyerek bulunduğunuz bölge veya ülkeyle bağlantılı reklam ve hizmetler sunmak, ihtiyaçlarınıza hızlı cevap ve çözüm önerileri üretmek;
 • Shedled hizmetini kişiselleştirerek kullanmanızı sağlamak, ödemelerinizi kolaylaştırmak

amaçlarıyla kullanmaktayız.

Bilgilerin Paylaşılması

Kişisel bilgileriniz, Shedled hizmetinin sunumuyla sınırlı olmak üzere; Shedled ve Shedled’in işbirliği içerisinde olduğu gerçek veya tüzel kişilere aktarılabilir ve size özel fırsatlar hakkında sizinle iletişim kurulabilir.

Shedled olarak kişisel bilgilerinizi; müşteri profili belirlemek ve istatiksel çalışmalar yapmak amaçlarıyla kullanabilir ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla işbirliği içerisinde olduğumuz gerçek veya tüzel kişilerle paylaşabiliriz. İnternet sitemizin kullanım sıklığınıza veya şekline dair bilgi ve verilerinizi Çerezler üzerinden toplarız. Dilediğinizde internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek bu bilgi paylaşımını sonlandırabilirsiniz.

Bilgilerinizin Korunması, Güvenliği ve Denetimi

Shedled ilgili yasal mevzuat kapsamında, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri sorumlusu olarak uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Kişisel verilerin korunması mevzuatı ve bu doğrultuda hazırlanan kurallarımız konusunda çalışanlarda farkındalık yaratılmasına yönelik çalışmalar yürütülmekte ve çalışanlardan ve Shedled adına veri işleyen kişi ve kurumlardan verilerin gizliliği ve korunması için gerekli beyan ve taahhütler alınmakta, bu beyan ve taahhütlere aykırılık belirli yaptırımlara bağlanmaktadır. Kişisel verilere yetkisiz kişilerin erişimi önlemek üzere gerekli bilgi güvenliği tedbirleri uygulanmakta ve alınan tedbirlerin yeterliliği belirli periyotlarda kontrole tabi tutularak mevcut veri güvenliği sisteminin sürekli olarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bilgi Sahibinin Yasal Hakları

Veri ve bilgi sahipleri, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca:

 • kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • kişisel verilerin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının giderilmesini talep etme

haklarına sahiptirler.

Çerezler

İşbu Politika kapsamında yer alan Çerezler, Shedled tarafından yürütülen internet sitesi ve mobil platformlar için geçerlidir.

Çerez bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak amacıyla cihazlara (bilgisayar, telefon, tablet) yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

Çerezler süre bakımından veya ait oldukları alan adına göre sınıflandırılabilmektedir. Çerezler, süre bakımından sınıflandırılmaları durumunda, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Oturum çerezleri, kullanıcının tarayıcıyı kapatması üzerine silinen çerezleri ifade ederken, kalıcı çerezler ise önceden belirlenen bir süre boyunca kullanıcının bilgisayarında/cihazında kalan çerezlerdir. Shedled web sitesi ve mobil uygulamalarında oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır.

Çerezler ait oldukları alan adına göre sınıflandırılmaları durumunda ise ilişkili taraf çerezi ve üçüncü kişi çerezi olmak üzere ikiye ayrılır. Ziyaret edilen alan tarafından yerleştirilen çerezler ilişkili taraf çerezleri olarak adlandırılırken, ziyaret edilen farklı bir alan tarafından yerleştirilen çerezler ise üçüncü kişi çerezi olarak ifade edilmektedir. Ziyaret edilen alan dışındaki kişilerin, ziyaret edilen alan üzerinden kullanıcı cihazına çerez yerleştirmeleri durumunda üçüncü kişi çerezi söz konusudur.

Shedled olarak internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet siteleri üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcılarıyla çalışmaktayız. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar size özel reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler internet sitelerinde ziyaretçilerimizin gezinme bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder.

Shedled internet sitesi/mobil uygulamasını kullanarak çerezlerin işbu Politika kapsamına uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Elektronik cihazınızda Çerez uygulamalarımızı kabul etmek istemiyorsanız Çerez uygulamasını reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda, internet sitemiz veya mobil uygulamalarımız gerektiği gibi çalışmayabilir veya talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında aksaklıklara neden olabilir.

Çerezleri devre dışı bırakana kadar depolanmış olan çerez verilerini temizleyebilirsiniz. Bu ayarların yeri kullandığınız tarayıcıya göre değişmektedir. Tarayıcınızdaki "Yardım" fonksiyonunu kullanarak ilgili ayarların yerini bulabilirsiniz.

Çerez uygulamaları kapsamında kullanıcılarımıza veya internet sitesi ziyaretçilerimize bildirmeksizin değişiklik yapabiliriz.

Gizlilik Politikasında Değişiklikler

Shedled olarak Gizlilik Politikamızı internet sitemizde yayınlamaktayız. Tarafımızca Gizlilik Politikası’nda her zaman değişiklik yapılabilir ve değişiklik web sitesinde (www.shedled.com) yayınlanması ile yürürlük kazanır.

Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir soru, sorun veya şikayetiniz olması durumunda ya da bu Gizlilik Politikası veya yürürlükteki mevzuat uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda, Beştepe Mah. Nergiz Sk. Kapı No:7/2 Daire No:27 Yenimahalle/Ankara adresi veya shedledapp@gmail.com e-posta adresi üzerinden bize yazılı olarak ulaşabilirsiniz.